Regulamin
użytkowania aplikacji.

 1. Postanowienia Ogólne.
  1. Organizatorem Programu dla Roamlerów, zwanego dalej „Programem” jest właściciel serwisu internetowego zamieszczonego na domenie www.roamler.pl, zwanego dalej „Serwisem Internetowym”, tj. Spółka działająca pod firmą „Roamler Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-743), przy ul. Nabielaka 6/5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000482000, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 zł (sto tysięcy złotych), posługująca się numerem NIP 5213658080 oraz numerem REGON 146933402
  2. Uczestnikiem Programu, zwanym dalej „Roamlerem” jest osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.), czyli niedziałająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, która została zaproszona do zarejestrowania się w Programie w sposób określony w niniejszym Regulaminie, oraz spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  3. Istotną cechą Programu jest to, że prowadzony jest w całości elektronicznie, za pośrednictwem opisanej w Regulaminie Aplikacji i przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego.
  4. Usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Roamlerów w związku z realizowaniem Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
  5. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 listopada 2013 r. na czas nieokreślony.
  6. Celem Programu jest umożliwienie Roamlerowi konkurowania z innymi Roamlerami i zabawa polegająca na podejmowaniu wyzwań przez Roamlerów, a także gromadzenie punktów, otrzymywanie odznak i uzyskiwanie wynagrodzeń pieniężnych przez Roamlerów w zamian za wykonywanie zadań z listy wyświetlanej na urządzeniu mobilnym Roamlera dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej Roamler, zwanej dalej „Aplikacją”.
  7. Osoba, która zamierza zostać Roamlerem zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i do jego akceptacji, zanim dokona rejestracji w Programie i zanim zawrze umowę ramową z Organizatorem. W razie wątpliwości lub pytań co do treści Regulaminu, osoba zamierzająca wziąć udział w Programie jako Roamler proszona jest o kontakt przed rejestracją w Programie i zawarciem umowy ramowej z Organizatorem.
  8. Kontakt Roamlera z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: PLsupport@roamler.com.
  9. Niniejszy Regulamin udostępniany jest z możliwością nieodpłatnego pobrania, przechowywania i/lub wydrukowania – na stronie www.roamler.pl.
 2. Warunki uzyskania statusu Roamlera.

   Roamlerem może zostać osoba fizyczna, spełniająca wymogi wymienione w ust. 2 Rozdziału 1 Regulaminu „Postanowienia Ogólne”, która ponadto:
   1) została zaproszona do grona Roamlerów;
   2) posiada jedno z następujących urządzeń telefonicznych z dostępem do Internetu:

   a) smartfona iPhone 3GS lub nowszego,
   b) smartfona z systemem Android 4.0 lub nowszym - zwanych dalej „Smartfonem”;

   3) pobrała i zainstalowała na Smartfonie, nieodpłatną Aplikację ze sklepu internetowego App Store lub Google Play lub innego oferującego bezpłatne pobranie Aplikacji;
   4) dokonała pełnej rejestracji w Serwisie Internetowym;
   5) zawarła umowę ramową z Organizatorem;
   6) posiada lub założy konto PayPal.

   - Społeczność tworzona przez Roamlerów jest społecznością zamkniętą, co oznacza, że aby móc zarejestrować się w Programie, należy dostać zaproszenie od Organizatora lub od innego Roamlera. Zaproszenie do rejestracji w Programie nie stanowi zaproszenia do zawarcia umowy. Osoba zaproszona decyduje, czy zamierza dokonać rejestracji w Programie jako Roamler oraz, czy zamierza zawrzeć umowę ramową z Organizatorem.
   - Roamler może dokonać zaproszenia do Programu innej osoby, jeżeli posiada kody aktywacyjne. Kody aktywacyjne przyznawane są przez Organizatora jako dodatkowe bonusy np. z okazji zakończenia pierwszego lub kolejnego roku udziału w Programie, za osiągniecie kolejnego poziomu w Programie lub z tytułu innych okazji, a także bez okazji.

 3. Rejestracja w Programie.
  1. Rejestracja w Programie jest możliwa po pobraniu i zainstalowaniu na Smartfonie Aplikacji ze sklepu internetowego App Store – za pośrednictwem strony www.apple.com, albo ze sklepu internetowego Google Play – za pośrednictwem strony www.play.google.comlub za pośrednictwem innych sklepów, które oferują pobranie Aplikacji.
  2. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna, ale konieczna do udziału w Programie.
  3. Dokonanie rejestracji w Programie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem. Dokonując rejestracji w Programie Roamler zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przedstawienie mu propozycji zawarcia umowy ramowej, na podstawie której będą mu proponowane zadania do wykonania.
  4. Rejestracja następuje przy użyciu Aplikacji i polega na utworzeniu zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie Smartfona indywidualnego konta Roamlera, zwanego dalej „Kontem”, którym Roamler będzie mógł zarządzać po zalogowaniu się na stronie www.roamler.pl.
  5. Na Koncie gromadzone są punkty uzyskiwane przez Romalera, informacje o poziomie, który osiągnął, wykonanych zadaniach, otrzymanym wynagrodzeniu i odznakach oraz aktualne dane o Roamlerze. Konto jest także platformą komunikacji z Organizatorem.
  6. W procesie rejestracji Roamler uzyskuje login i hasło do utworzonego konta. Loginem jest podany przez Roamlera adres e-mail, a pierwsze hasło otrzymuje on od Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms. Aplikacja wymusza na Roamlerze zmianę hasła nadesłanego przez Organizatora na własne. W przypadku, gdy Roamler zapomni hasła, Serwis Internetowy zaproponuje wysłanie nowego hasła na adres e-mailowy podany przez Romalera w procesie rejestracji.
  7. W procesie rejestracji, w celu umożliwienia Organizatorowi realizacji Programu oraz obowiązków podatkowych płatnika podatku dochodowego od przychodu z tytułu umów o dzieło wykonywanych przez Roamlera, wymagane jest podanie następujących danych osobowych Roamlera:
   1) imienia i nazwiska;
   2) numeru PESEL;
   3) dokładnego adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
   4) adresu poczty elektronicznej;
   5) numeru telefonu.
  8. Rejestracja jest zakończona, gdy wszystkie obowiązkowe czynności z ust. 1-7 zostały wykonane i zatwierdzone wybraniem opcji „zakończ rejestrację”. Konto Roamlera aktywowane jest automatycznie z chwilą dokonania prawidłowej rejestracji.
  9. Roamler zobowiązany jest do dokonywania na swoim Koncie aktualizacji danych, które uległy zmianie od czasu rejestracji w Programie.
 4. Aplikacja Roamler.
  1. Za pośrednictwem Aplikacji Program umożliwia Roamlerom dostęp do zadań oraz nagradzanie ich według zasad określonych w Regulaminie.
  2. Aplikacja stale wykorzystuje dane o lokalizacji Roamlerów, w celu proponowania im zadań z najbliżej okolicy przy wykorzystaniu systemu GPS. Usługi lokalizacji Roamler włącza i wyłącza w ustawieniach Smartfona.
  3. Na podstawie określenia lokalizacji Roamlera wysyłane są na jego Smartfona wiadomości typu „PUSH” o dostępnych zadaniach. Wyłączenie usługi lokalizacji spowoduje brak możliwości odczytania dostępnych zadań.
  4. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, ale Roamler ponosi koszt połączenia z Internetem według taryfy operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta.
  5. Aplikacja umożliwia również:
   1) wysyłanie wykonanych zadań;
   2) rezygnację z zadania;
   3) kontakt e-mailowy z Organizatorem;
   4) zbieranie odznak i punktów;
   5) osiąganie kolejnych poziomów, uprawniających do coraz trudniejszych i lepiej płatnych lub lepiej punktowanych zadań;
   6) rekrutowanie znajomych poprzez wysyłanie im zaproszeń, przy czym rekrutowanie wymaga posiadania przez zapraszającego Roamlera kodów aktywacyjnych, o których mowa w ust. 3 Rozdziału 2 „Warunki uzyskania statusu Roamlera”.
 5. Zadania dla Roamlerów.
  1. Zadania pojawiają się na Smarftonie Roamlera, który ma włączoną usługę lokalizacji i znajduje się na obszarze, na którym są dostępne zadania do wykonania. Zaakceptowanie zadania jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem umowy o wykonanie zadania.
  2. Dostępność zadań i ich ilość oraz rodzaj zależy od zleceń, jakie pozyskuje Organizator od firm będących jego Klientami. Klientami Organizatora mogą być np. sieci handlowe, firmy telekomunikacyjne, producenci żywności i napojów, sprzętu AGD i innych towarów, kina, itp.
  3. Każda oferta wykonania zadania zawiera
   - opis czynności, które należy wykonać,
   - sposób wykonania zadania,
   - termin wykonania zadania (czyli wysłania gotowego zadania Organizatorowi za pośrednictwem Aplikacji),
   - termin związania Organizatora ofertą (termin aktualności oferty),
   - ilość punktów lub wysokość wynagrodzenia, które można uzyskać za wykonanie danego zadania,
   - ewentualne dodatkowe uwarunkowania dotyczące poszczególnych zadań.
  4. Zadanie może polegać na uczestnictwie w różnego rodzaju konkurencjach, opartych na rywalizacji lub zabawie, lub akcjach społecznych i charytatywnych, na napisaniu recenzji, wypełnieniu listy, zrobieniu zdjęcia, itp.
  5. W przypadku, gdy Roamler ma wątpliwość jak prawidłowo i zgodnie z obowiązującym przepisami wykonać zadanie (np. zrobić zdjęcie innej osoby) proszony jest o niezwłoczny kontakt e-mailowy z Organizatorem przy skorzystaniu z funkcjonalności Aplikacji.
  6. Zadanie zostanie przydzielone osobie, która pierwsza zaakceptuje je na swoim Smartfonie. Zadanie zaakceptowane zmienia status - na przyjęte do wykonania - na liście dostępnych zadań. Wykonawcą niektórych zadań może być więcej niż jedna osoba.
  7. Roamler może w każdym czasie zrezygnować z wykonania zadania, wybierając opcję „anuluj zadanie” na Aplikacji.
  8. Zadania dzielą się na:
   1) zadania kreatywne – bez gratyfikacji finansowej, ich wykonywanie pozwala na zbieranie punktów i odznak przez Roamlera oraz osiągnięcie poziomu, od którego dostępne są dla niego zadania odpłatne, przy czym zadania kreatywne oferowane są Roamlerowi również po osiągnięciu poziomu uprawniającego do wykonywania zadań odpłatnych;
   2) zadania odpłatne – są to zadania, za które Roamlerowi przysługuje określone w opisie zadania wynagrodzenie pieniężne.
  9. Roamler zaczyna zbieranie punktów od poziomu 1. Zadania odpłatne dostępne są dla Roamlerów, którzy uzyskali poziom 2, czyli ponad 500 punktów. Kolejne poziomy Roamlerzy uzyskują według następujących zasad:
   1) poziom 1 – do 500 pkt;
   2) poziom 2 – od 500 pkt;
   3) poziom 3 – od 1.750 pkt;
   4) poziom 4 – od 4.250 pkt;
   5) poziom 5 – od 8250 pkt;
   6) poziom 6 – od 14.250 pkt;
   7) poziom 7 – od 23.250 pkt;
   8) poziom 8 – od 35.250 pkt;
   9) poziom 9 – od 53.250 pkt.
  10. Ilość zadań, które może zaakceptować Roamler zależy od liczby poziomów. Roamler może zaakceptować jednocześnie tyle zadań, ile poziomów uzyskał (poziom 1 – jedno zadanie; poziom 2 – dwa zadania, itd.), przy czym maksymalna liczba zadań, jakie może jednocześnie zaakceptować Roamler to: 5. Od poziomu 5 liczba możliwych jednocześnie do zaakceptowania zadań jest stała.
  11. Wykonanie zadania potwierdzane jest przekazaniem Organizatorowi za pośrednictwem Aplikacji rezultatu wymaganego w opisie zadania.
  12. Potwierdzenie przez Organizatora odbioru zadania następuje w ciągu 4 godzin od nadesłania przez Roamlera rezultatu (wykonanego zadania) wynikającego z opisu, jeżeli gotowe zadanie nadesłano w godzinach 8.00-20.00. W przypadku, gdy zadanie nadesłano po godz. 20.00 - potwierdzenie odbioru zadania nastąpi następnego dnia roboczego do godz. 12.00.
  13. Organizator może żądać usunięcia wad zadania, wyznaczając Roamlerowi odpowiedni termin z zagrożeniem, że po upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie zadania. Jeżeli wady są istotne, a usunąć się nie dadzą, lub nie dadzą się usunąć w czasie wyznaczonym przez Organizatora, Organizator może odmówić przyjęcia zadania. Roamler może odmówić usunięcia wad, gdyby wymagało to od niego nadmiernych kosztów.
 6. Zasady udzielania Organizatorowi licencji.

   W przypadku, gdy zadanie odpłatne polega na wykonaniu dzieła w postaci zdjęcia lub wykonaniu innego utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn.zm.), Roamler z chwilą wysłania zadania do Organizatora za pośrednictwem Aplikacji udziela Organizatorowi nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania dalszych licencji i z prawem do dalszego sublicencjonowania oraz do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, na następujących polach eksploatacji:
   1) utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
   3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie;
   4) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w Internecie.

 7. Wynagrodzenie Wykonawców, punkty i odznaki.
  1. Za wykonywane zadania Roamler otrzymuje wynagrodzenie pieniężne (w przypadku zadań odpłatnych) lub punkty (w przypadku zadań kreatywnych).
  2. Punkty i odznaki nie mogą być wymieniane na wynagrodzenie pieniężne.
  3. Wynagrodzenie pieniężne za jedno zadanie odpłatne nie przekracza 200 zł (dwustu złotych) brutto.
  4. Organizator dokonując wypłaty wynagrodzenia do 200 zł za wykonane zadanie odpłatne, będące wykonaniem dzieła, zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby Organizatora zryczałtowanego 18 % podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn.zm.). W związku z powyższym wynagrodzenie rzeczywiście wypłacone Roamlerowi pomniejszone jest o kwotę pobranego podatku dochodowego. Zasady opodatkowania ryczałtowego nie dotyczą pracowników Organizatora, czyli osób zatrudnianych przez niego na podstawie umowy o pracę, których przychody opodatkowane są według zasad ogólnych wynikających z przepisów prawa podatkowego.
  5. Po potwierdzeniu odbioru zadania zgodnie z ust. 12 Rozdziału 5 „Zadania dla Roamlerów”, konto Roamlera w PayPal zostaje automatycznie zasilone odpowiednią kwotą wynagrodzenia.
  6. Wypłata wynagrodzenia pieniężnego następuje w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty złożenia przez Roamlera dyspozycji wypłaty zgodnie z ust. 7 poniżej.
  7. W celu wypłaty wynagrodzenia Roamler powinien zalogować się na swoje Konto stronie www.roamler.pl wybierając opcję „Roamler login”, a następnie opcję „wypłać” i dokonać następujących czynności:
   - jeżeli posiada konto Paypal wybiera opcję "kliknij tutaj" aby je zarejestrować w systemie,
   - jeżeli nie posiada konta PayPal wybiera opcję "kontynuuj" i postępuje zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na ekranie urządzenia aż do momentu automatycznego utworzenia konta przez PayPal (na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w systemie PayPal).
 8. Zawarcie umowy ramowej i umów o wykonanie zadania.
  1. Po dokonaniu rejestracji w Programie, zgodnie z Rozdziałem 3 Regulaminu „Rejestracja w Programie”, przyszły Romaler otrzymuje za pośrednictwem Aplikacji propozycję zawarcia umowy ramowej na czas nieokreślony, na podstawie której wyraża zgodę na otrzymywanie propozycji i akceptacji zadań do wykonania, a Organizator zobowiązuje się do udostępniania takich zadań oraz do przyznawania za nie punktów, odznak lub wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w umowie o wykonanie konkretnego zadania.
  2. Zawarcie umowy ramowej następuje za pomocą Aplikacji z chwilą wybrania opcji „Chcę zostać Roamlerem!”. Wybranie tej opcji oznacza wyrażenie przez Roamlera woli zawarcia umowy ramowej.
  3. W wyniku zawarcia umowy ramowej, Roamlerowi udostępniane są zadania określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Z chwilą akceptacji poszczególnego zadania, Roamler zawiera umowę o wykonanie zadania.
  5. W przypadku, gdy zadanie jest odpłatne, a jego rezultatem ma być wykonanie przez Roamlera zdjęcia lub innego dzieła lub utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn.zm.), do wzajemnych praw i obowiązków Organizatora i Roamlera stosuje się również powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) dotyczące umowy o dzieło.
  6. W przypadku zadań kreatywnych (nieodpłatnych) do wzajemnych praw i obowiązków Organizatora i Roamlera stosuje się również powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 9. Rezygnacja z Programu, Niedozwolone korzystanie z Programu, Rozwiązanie umów i Prawo odstąpienia.
  1. Roamler w każdym czasie i bez żadnych ograniczeń, może bez konieczności podawania przyczyn zrezygnować z uczestnictwa w Programie, lub wypowiedzieć umowę ramową lub umowę o wykonanie zadania.
  2. Roamlerowi przysługuje również prawo odstąpienia od umowy ramowej i od umowy o wykonanie zadania w terminie 14 dni licząc odpowiednio: od dnia zawarcia umowy ramowej lub od dnia zaakceptowania zadania.
  3. W przypadku rezygnacji z Programu, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ramowej i od umowy o wykonanie zadania przez Roamlera prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy Organizatora PLsupport@roamler.pl.
  4. Rezygnacja z Programu oznacza jednocześnie rozwiązanie umowy ramowej, ponieważ osoba, która nie jest Roamlerem nie może otrzymywać zadań do wykonania.
  5. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Roamlera z usług świadczonych w ramach Programu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Programu), Organizator może powiadomić Roamlera o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  6. Organizator może rozwiązać umowę ramową z zachowaniem 7 dniowego (siedmiodniowego) okresu wypowiedzenia wskazując przyczyny wypowiedzenia, w przypadkach, gdy na skutek niedozwolonego korzystania przez Roamlera z Programu, realizowanie Programu z jego udziałem jest niemożliwe, znacznie utrudnione, sprzeczne z celami Programu, lub prowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów.
  7. Prawo odstąpienia od umowy o wykonanie odpłatnego zadania (umowy o dzieło) przysługuje Organizatorowi na zasadach określonych w art. 635-637 Kodeksu cywilnego.
  8. Na skutek rezygnacji lub rozwiązania umowy, Konto Roamlera zostaje niezwłocznie zablokowane po otrzymaniu przez Organizatora takiej informacji lub po upływie okresu wypowiedzenia.
 10. Reklamacje.
  1. Roamler może składać reklamacje związane z działaniem Programu, Aplikacji i Systemu Internetowego oraz wynikające z umów łączących go z Organizatorem. Ewentualne reklamacje prosimy przesyłać na adres mailowy: PLsupport@roamler.com.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis i powód reklamacji oraz żądanie Roamlera.
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora i poinformowania Roamera o sposobie jej rozstrzygnięcia wynosi maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przez niego reklamacji.
 11. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. Przez usługi świadczone przez Organizatora drogą elektroniczną należy rozumieć usługi takie jak:
   1) udostępnianie Regulaminu na stronie www.roamler.pl;
   2) rejestrowanie Roamlerów w Programie;
   3) tworzenie Kont Roamlerów;
   4) udostępnianie Kont Romalerów;
   5) umożliwianie kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu Internetowego;
   6) zawieranie i realizowanie umowy ramowej i umów o wykonanie zadania przy wykorzystaniu Aplikacji.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta:
   1) z chwilą, gdy Roamler wyświetli na Smartfonie lub innym urządzeniu stronę Serwisu Internetowego – w przypadku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
   2) z chwilą, gdy Roamler wybierze za pośrednictwem Aplikacji zakładkę „Rejestracja” – w przypadku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
   3) z chwilą, gdy Roamler zaloguje się w Serwisie Internetowym lub Aplikacji – w przypadku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;
   4) z chwilą wybrania przez Roamlera za pośrednictwem Aplikacji opcji „Chcę zostać Roamlerem” albo zaakceptowania zadania do wykonania – w przypadku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 6.
  3. Usługi świadczone przez Organizatora drogą elektroniczną są nieodpłatne.
  4. Roamler w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 poprzez opuszczenie Serwisu Internetowego lub wylogowanie się z Aplikacji lub jej zamknięcie. Rozwiązanie umowy ramowej i umowy o wykonanie zadania następuje zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 9 „Rezygnacja z Programu, Niedozwolone Korzystanie z Programu, Rozwiązanie umów, Prawo odstąpienia”.
  5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Aplikacji jest posiadanie Smartfona z dostępem do Internetu, na który Aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana, a w przypadku korzystania z Serwisu Internetowego – przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 7.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0 lub wyższej.
  6. Organizator zakazuje dostarczania przez Roamlerów za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Roamlerów, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
  7. Korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się po stronie Roamlera z typowymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Ryzyko to polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania urządzenia oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
  8. Organizator korzysta ze stałej pomocy informatycznej i stosuje zabezpieczenia systemowe uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do danych osobowych i innych treści przekazywanych w związku z realizacją Programu.
  9. Organizator informuje, że Serwis Informatyczny i Aplikacja mogą wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki dla celów statystycznych i analiz. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Roamlera. Wyłączenie opcji Cookies nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Aplikacja wykorzystuje ponadto za pomocą systemu GPS opcję śledzenia lokalizacji Roamlera w celu zlecania mu zadań znajdujących się w obszarze, na którym przebywa.
 12. Ochrona danych osobowych.
  1. Dane osobowe Roamlera są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Programu, na co Roamler wyraża zgodę dokonując rejestracji w Programie.
  2. Dane osobowe Roamlera przetwarzane są również w celu wypełniania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). W przypadku, gdy Roamler ma zawartą z Organizatorem umowę ramową i umowę lub umowy o wykonanie zadania – Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania tych danych również w celu wykonania tych umów i ewentualnego dochodzenia roszczeń z nimi związanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  3. W przypadkach niedozwolonego korzystania z Programu, o którym mowa w ust. 5 Rozdziału 9 „Rezygnacja z Programu, Niedozwolone korzystanie z Programu, Rozwiązanie umów i Prawo odstąpienia”, Organizator może przetwarzać dane osobowe Roamlera w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Programu oraz treści tych wiadomości.
  4. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. „Roamler Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-743), przy ul. Nabielaka 6/5.
  5. Dane osobowe Roamlera nie będą bez jego odrębnej zgody wykorzystywane w żadnym innym celu, ani udostępniane osobom trzecim.
  6. Dane osobowe będą zbierane w zakresie wynikającym z ust. 7 Rozdziału 3 „Rejestracja” oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.), tj. danych identyfikujących Roamlera w sieci telekomunikacyjnej i Serwisie Internetowym oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z funkcjonalności Aplikacji i Serwisu Internetowego i oznaczeń identyfikujących zakończenie systemu teleinformatycznego lub sieci komunikacyjnej, z której korzysta Roamler.
  7. Roamler ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie, realizowania umowy ramowej i umów o wykonanie zadania.
  9. Ochrona i przetwarzanie danych następują zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a także na podstawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 13. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2013 r.
  2. Organizator może dokonać zmian w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn, takich jak: polepszanie jakości usług elektronicznych świadczonych przez Organizatora; realizowanie celów Programu określonych w ust. 6 Rozdziału 1 „Postanowienia Ogólne” Regulaminu poprzez wprowadzenie do Programu nowych atrakcji dla Roamlerów, np. nowych odznak; dostosowanie Regulaminu do ewentualnej zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów.
  3. W każdym przypadku zmiany Regulaminu Roamlerzy informowani są – co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji, na stronie www.roamler.pl oraz e-mailem o tej zmianie i jednocześnie o możliwości rezygnacji z Programu, rozwiązania umowy ramowej i zawartych umów o wykonanie zadania – przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.
  4. Jeżeli Roamler nie dokona rezygnacji przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu, zmiany te stają się w stosunku do niego skuteczne i obowiązuje go Regulamin w nowym brzmieniu. Nie wyklucza to prawa Roamlera do rezygnacji z Programu i rozwiązania w umów z Organizatorem w każdym czasie i bez żadnych ograniczeń.
  5. W przypadku sporów związanych z realizacją Programu i zawartych umów Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu rozwiązania ich polubownie. Roamlerowi w każdej sprawie związanej z realizacją Programu i umowy ramowej lub umów o wykonanie zadania, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi za zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów.
  6. Sądem właściwym w przypadku sporów, których nie udało się zakończyć polubownie, jest sąd powszechny właściwy zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
  7. Jedynym dokumentem regulującym zasady Programu jest niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem, że w zakresie obsługi konta PayPal, przy pomocy którego następuje wypłata wynagrodzeń dla Roamlerów zastosowanie znajdują również zasady wskazane na www.paypal.pl.
  8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszystkie umowy z Roamlerami zawierane są w języku polskim i według prawa polskiego.